ANTITECK - Bay Ekipman Laboratwa, Otomatik Endistriyèl, Medikal bòdi ak solisyon En.
biyoloji-laboratwa-ekipman

Poukisa Sekirite Laboratwa Enpòtan?

Moun ki afiche sou 9 Oktòb 2022 by AntiTeckAntiTeck

entwodiksyon

Yo nan lòd yo asire ke aktivite rechèch yo te pote efikas ak efektivman, li enpòtan asire w ke dwa a sekirite laboratwa prekosyon yo itilize. Travay ak pwodui chimik, fè fas ak materyèl danjere, ak opere diferan kalite ekipman mande pou swiv pwosedi sekirite apwopriye laboratwa. Li enpòtan tou pou asire ke bon ekipman sekirite laboratwa yo itilize pou fè aktivite rechèch san danje.

laboratwa-sekirite-ekipman
laboratwa-sekirite-ekipman

Sekirite laboratwa se responsablite tout moun.

Sekirite laboratwa se responsablite tout moun. Lè nou travay nan laboratwa, nou mete tèt nou nan risk pou aksidan ak fè erè. Plis ou pase tan nan laboratwa a, se pi gwo risk sa yo. Men, gen yon lòt rezon ki fè sekirite laboratwa enpòtan: li ede sove lavi yo. Swiv règ senp sa yo pou ede kenbe tèt ou an sekirite epi pou anpeche lòt moun blese oswa fè erè.

Règ sekirite laboratwa

Règ sekirite laboratwa yo fèt pou kenbe moun an sekirite. Yo fèt tou pou kenbe moun an sante, e nan kèk ka, menm pou yo pa fè mal. Enpòtans ki genyen nan swiv règ sa yo pa ka minimize: yo se yon pati enpòtan nan travay ou kòm yon syantis!

Gen anpil aspè diferan pou konsidere lè li rive sekirite laboratwa. Kèk nan pi enpòtan yo enkli (men se pa sa sèlman):

 • Pwòpte
 • Linèt sekirite ak gan (oswa lòt ekipman pwoteksyon)
 • Sèvi ak ekipman apwopriye ki vle di pou objektif li yo

Sekirite laboratwa enpòtan paske li ka anpeche blesi, anpeche nou fè erè epi sove lavi.

 • Ekipman sekirite laboratwa ka anpeche aksidan.
 • Ekipman sekirite laboratwa ka ede w evite fè erè.
 • Ekipman sekirite laboratwa ka sove lavi yo.

Sekirite enpòtan lè w ap travay nan laboratwa a paske li ede w evite blese, anpeche tèt ou fè erè epi sove lavi lòt moun ki ka toupre lè yon aksidan rive, oswa si gen yon dife oswa yon lòt sitiyasyon ijans ki bezwen jere byen vit. epi san danje pa yon moun ki konnen sa yo ap fè anvan sitiyasyon an vin dezobeyi.

Swiv règleman sekirite laboratwa se yon pati nan yon bon sitwayen.

Swiv règleman sekirite laboratwa se yon pati nan yon bon sitwayen. Lè w suiv règ sekirite laboratwa, w ap fè pati pa w pou kenbe tout moun an sekirite. W ap pwoteje tèt ou, kamarad ou yo ak kòlèg travay ou yo, ak tout moun ki bò kote w. Règ sekirite laboratwa yo ede anpeche aksidan ak blesi, ki vle di yo ka sove lavi tou.

Nou ta dwe swiv pwotokòl sekirite laboratwa yo pou nou rete an sekirite ak an sante!

Lè w suiv pwotokòl sekirite laboratwa yo, w ap rete an sekirite epi an sante.

 • Li enpòtan anpil pou w swiv tout règ pwotokòl laboratwa w la lè w ap fè eksperyans nan laboratwa a. Sa a pèmèt ou evite aksidan ak kontaminasyon, ki ka lakòz blesi oswa maladi.
 • Ou ta dwe toujou mete rad pwoteksyon (linèt, gan ak yon mask) pou pwoteje tèt ou kont materyèl danjere tankou pwodui chimik oswa ti moso vè si yon aksidan rive nan laboratwa a.
 • Ou pa ta dwe janm manje oswa bwè anyen nan laboratwa a paske li ta ka fasilman kontamine manje ou ak pwodwi chimik oswa bakteri ki kapab danjere pou konsomasyon pa moun!

Ou pa ka di si yon pwodui chimik danjere jis lè w gade li.

Pifò pwodui chimik yo an sekirite lè yo manyen yo byen epi ak ekipman apwopriye yo. Sepandan, kèk pwodwi chimik yo gen danje ke ou pa ka wè ak je toutouni ou. Si yon pwodui chimik gen yon etikèt sou li epi ou pa mete okenn ekipman pwoteksyon lè w ap manyen li, ka gen konsekans grav.

Pou egzanp, anpil moun panse ke si yo wè kristal nan solisyon yo yo pa dwe itilize pwodui chimik pwazon. Oke, sa a se antyèman kòrèk! An reyalite, anpil nan sibstans ki pi danjere moun konnen yo rive nan fòm kristal; asenik se yon egzanp! Se konsa, ki jan nou konnen si yon bagay se pwazon oswa ou pa? Pi bon fason se li etikèt la ak anpil atansyon anvan ou achte anyen ditou-epi tou asire w ke pa janm asime ke paske yon bagay sanble inofansif li aktyèlman inofansif!

Si w ap travay ak materyèl danjere, lè sa a, mete ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) apwopriye tout tan pandan w ap travay nan yon anviwònman laboratwa tankou linèt pral pwoteje je ou kont ti gout dlo pwojeksyon lè w ap itilize kofr lafimen eksetera.

linèt-sekirite-laboratwa
linèt-sekirite-laboratwa

Chwazi bon PPE pou danje eksperyans ou a.

Lè w ap chwazi PPE, ou dwe premye konprann danje ki enplike yo. Ki etap ki nesesè pou konplete eksperyans ou a? Èske gen nenpòt risk pou pwojeksyon oswa devèsman? Ki pwodui chimik yo pral itilize, e konbyen tan ki nesesè pou chak etap eksperyans ou a?

Yon fwa ou te detèmine ki kalite PPE ou bezwen pou pratik sekirite laboratwa ou, konsilte katalòg vaste nou an! Nou ofri yon gran varyete rad pwoteksyon ki gen ladann tout bagay soti nan kostim plen kò ak ekipman tèt. Seleksyon nou an gen ladann akseswa tankou gan, mask ak linèt. Nou ka ede asire ke chak pati nan kò ou pwoteje pou ou ka fè eksperyans san danje nan laboratwa a.

Evite vin yon estatistik; swiv règleman sekirite laboratwa sa yo.

Sekirite laboratwa enpòtan anpil pou siksè laboratwa w la. Sa ki anba la yo se kèk règ ak konsèy ou ta dwe swiv pou asire ke anviwònman laboratwa ou rete an sekirite.

 • Sèvi ak bon signalisation. Kòm yon chèchè, li enpòtan pou w gen siy klè ki pwoteje zòn ki restriksyon yo kont aksè san otorizasyon epi avèti moun sou danje potansyèl ki anndan yo.
 • Mete rad apwopriye pou travay nan laboratwa a. Manto laboratwa ak ròb jetab yo ka mande selon ki pwodui chimik ki prezan nan etablisman espesifik ou a ak ki nivo risk yo poze lè yo itilize yo byen oswa mal okipe pa anplwaye k ap travay dirèkteman avèk yo chak jou.
 • Swiv bon pwotokòl premye swen si yon moun blese pandan l ap travay sou sit la.
 • Sonje byen: Objektif ou ta dwe toujou kenbe bagay yo an sekirite ke posib pandan w ap toujou fè pwogrè nan direksyon pou reyalize gwo rezilta!

Sekirite laboratwa enpòtan paske li asire ke aktivite rechèch yo fèt avèk efikasite ak efikasite

Lè w ap travay nan yon laboratwa, li enpòtan pou asire ke bon prekosyon sekirite yo pran.

Ou ta dwe toujou asire w ke bon ekipman ak materyèl yo te itilize pou aktivite rechèch ou. Pa egzanp, si w ap travay ak pwodui chimik, ka gen sèten kalite rad oswa ekipman pwoteksyon ki dwe mete pandan w ap fè eksperyans ou. Li enpòtan tou pou swiv pwosedi sekirite laboratwa apwopriye lè w ap fè fas ak materyèl danjere oswa lè w ap manyen diferan kalite ekipman.

Li enpòtan tou pou asire ke mezi apwopriye yo pran pou anpeche kontaminasyon rive pandan y ap fè aktivite rechèch nan yon anviwònman sal pwòp. Sa gen ladan l asire w ke sèlman moun ki otorize antre nan zòn sa yo pou yo pa afekte nivo esterilite yo pandan eksperyans k ap fèt anndan yo.

Men kèk egzanp règ sekirite komen nan laboratwa:

 • Tout ekipman yo dwe byen make epi estoke nan yon fason òganize. Etikèt yo ta dwe kenbe ajou, pou w konnen ki pwodui chimik yo estoke nan chak veso. Etikèt yo ta dwe di w tou sou danje posib ki asosye ak materyèl la epi enstwi w sou fason pou w jere l san danje.
 • Tout dechè yo dwe jete selon règleman enstitisyon w oswa òganizasyon w lan. Pou egzanp, si gen yon bwat jete espesyal pou materyèl dechè danjere, Lè sa a, se kote yo ta dwe ale lè li lè yo debarase m de yo!
 • Si gen siy ki afiche alantou zòn laboratwa a ki endike kote sèten bagay bezwen ale (tankou "vèr" oswa "pwodwi chimik"), fè atansyon! Siy sa yo pral ede pwoteje tout moun nan ka yon bagay ale mal kidonk asire w ke tout moun swiv yo relijye!

Tout eksperyans yo ta dwe fèt ak anpil atansyon san yo pa prese jis pou dedomajman pou yo satisfè dat limit yo.

 • Swiv enstriksyon yo ak anpil atansyon
 • Pa prese jis pou dedomajman pou yo satisfè dat limit yo. Bagay ki pi enpòtan an se swiv tout prekosyon sekirite ak règ laboratwa yo, kèlkeswa konbyen tan li pran ou. Si w rankontre pwoblèm, pa abandone; mande pou yo ede!
 • Prese ka mennen nan erè ak aksidan ki ka lakòz blesi oswa menm lanmò.

Tout itilizatè yo dwe mete rad apwopriye lè w ap itilize nenpòt kalite ekipman sekirite oswa lè w ap travay ak pwodui chimik yo.

Ekipman sekirite laboratwa obligatwa pou tout itilizatè yo, ak kondisyon minimòm lan se yon rad laboratwa, linèt ak gan.

Sepandan, gen lòt moso ekipman ki itil lè w ap travay ak pwodui chimik nan laboratwa a. Men sa yo enkli:

 • Gan ki reziste chimik
 • Bòt oswa soulye ki reziste chimik (ke yo rele tou booties)

Tout itilizatè yo dwe swiv enstriksyon yo sou tout etikèt yo byen san yo pa sote okenn etap menm si li sanble bon pou yo fè sa.

Etikèt yo enpòtan paske yo bay enstriksyon sou fason pou itilize yon pwodui chimik san danje. Si ou pa swiv enstriksyon yo, ou ka aksidantèlman blese tèt ou oswa lòt moun.

Etikèt yo di w tou sou bagay ki ka rive lè w ap itilize pwodui chimik la ak sa pou w fè si sa rive.

Pa janm sote nenpòt etap nan yon eksperyans, menm si li sanble bon pou ou fè sa. Pa egzanp: si pwofesè w la di ke li vle yon solisyon ki gen 0.1 M NaOH (idwoksid sodyòm), alò asire w ke solisyon w la gen 0.1 M NaOH ladan l anvan w teste nenpòt lòt bagay! Li OK si solisyon ou a pa t egzakteman nan 0.1 M—li te fè nan melanje ansanm divès kantite dlo ak idroksid sodyòm jiskaske yo chak yo fonn nan kantite apwopriye yo ... Men, yon fwa tou de te fonn nan kantite kòrèk yo, nou ' d kòmanse mezire echantiyon soti nan pran mezi atansyon lè l sèvi avèk mililit kòm inite mezi nou an olye!

konklizyon

An konklizyon, li enpòtan pou konprann wòl sekirite laboratwa jwe nan lavi chak jou nou. Nou pran anpil prekosyon lè nou ale deyò epi sèvi ak ekipman espesifik sèlman lè li nesesè. Sepandan, nou souvan bliye ki jan li enpòtan pou w an sekirite pandan w ap travay nan laboratwa a tou. Lè w suiv règ sa yo, nenpòt moun ka asire ke yo toujou prepare pou anyen!

Nou itilize bonbon yo nan lòd yo ba ou eksperyans nan pi bon posib sou sit entènèt nou an. Lè ou kontinye sèvi ak sit sa a, ou dakò ak itilizasyon bonbon nou yo.
Aksepte
Règleman sou enfòmasyon prive